• velikost: 4+1
  • zastavěná plocha: 90,06 m²

 

rodinny-dum-home-90B-plan