• velikost: 4+1
  • zastavěná plocha: 100,03 m²

rodinny-dum-home-100-plan