DOPORUČENÍ pro ty kteří ještě neudělali připomínáme každoroční revizi a čištění komínu.

Významnou změnou v provádění kominických prací je, že pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty, nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, musí toto změnu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku oznámit tuto skutečnost písemně na příslušný stavební úřad (v případě nedodržení technických požadavků) nebo na příslušný orgán státního požárního dozoru (v případě nedostatku týkajícího se se nedodržení požadavků na požární bezpečnost).

K čištění a kontrole komínů (spalinových cest) je nutné doložit kominíkovi:

- Výchozí revizi spalinových cest

- Zprávy o kontrole a čištění spalinových cest (z předešlého čištění a kontroly)

- Údaje o spotřebiči paliv (spotřebič, výkon, výrobní číslo)

DOPORUČUJEME firmu KOMINICTVÍ KORS, spol. s.r.o. Ostrava, www.kors.cz

Kominictví Kors