• velikost: 3+1
  • zastavěná plocha: 80,08 m²

rodinny-dum-home-80-plan